Books


The first business management book published in dhivehi, available at

Raadha Bookshop, Sosunmagu, K. Male', Tel: (960) 3334012 and
Royal Arts, Karankaa Magu, Male', Maldives, Tel: (960)3314288ފިހުރިސްތު


1. އޯގަނައިޒޭޝަންގެތެެރޭގައި ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް ދެނެގަތުން
ސްވޮޓް ތަޙުުލީލު
  11
2. އިންޑަސްޓްރީގެ ވެށީގައި ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުން. 25
ވާދަވެރިކަމުގެ ކުރިލިބޭނެ ކަންތައްތައް 43
ވާދަވެރިކުރުވާ އަސާސްތައް ނުވަތަ އަސާސީ ކަންތައްތައް 47
ކުރިއެރުވިދާނެ ވިޔަފާރިތައް ނުވަތަ އުފެއްދުންތައް ކަނޑައެޅުން. 50
3. ވިޔަފާރީގެ މިސްރާބު ކަނޑައެޅުން. 58
ދާންވީ މިސްރާބު ކަނޑައެޅުން. 59
މާރކެޓް ހޯދާނެ ނުވަތަ އުފައްދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން. 63
4. އުފެއްދުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބާޒާރުގައި ކުރިއެރުވުން. 68
އުފެއްދުންތައް އަމާޒުކުރާނެ މާރކެޓެއްް ކަނޑައެޅުން. 71
އުފައްދާނެ ތަކެތި ނުވަތަ ދޭނެ ޚިދުމަތް ކަނޑައެޅުން. 78
ވިއްކާނެ ގޮތާއި ތަނެއް ކަނޑައެޅުން. 80
އަގު ކަނޑައެޅުން. 81
ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުން މަޤުބޫލު އެއްޗަކަށް ހެދުން. 83
އިޝްތިހާރުކުރުން. 86
4. ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިިލުކުރުމަށް ރޭވި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން. 89
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިިލުކުރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތައް 91
5. މަޤުޞަަދުތައް ހާޞިިލުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން. 102
ތިލަފަތްހަމަ ސްކޯކާރޑް 105
6. ޤައުމަށް ވާދަވެރިކަމުގައި ކުރިލިބިދާނެ ކަންތައްތައް ދެެނެގަތުން. 115
ޕޯރޓާރގެ ޑައިމަންޑް މޮޑެލް 115
ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުގެ އިޖްތިމާޢީ މަސްއޫޫލިއްޔަތު 124
7. ވިޔަފާރިކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން 129

No comments:

"You must be the change you wish to see in the world" Mahatma Gandhi